ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹೂರೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹೂರಿಸಬಾರದು10 views0 comments