ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಿವೆಯೇ? ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದೇನು?0 views0 comments